Verkoopsvoorwaarden

 

1. Algemene bepalingen
1.1. Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of de bestemming van de goederen.
1.2. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, zijn facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum per overschrijving op het rekeningnummer van Allround Computing. Niet betaling en iedere vertraging van betaling van een factuur op uiterste betaaldatum brengt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk in gebrekenstelling, een intrest op van 7% per maand alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 20%, met een minimum van 10 euro te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van het verschuldigde bedrag van de factuur. Bij het voldoen van de betaling bezorgt Allround Graphix een factuur voldaan.
1.3. De bestelling start pas na ontvangst van het te betalen bedrag of na betaling van het eventueel te betalen voorschot zoals bepaald in de overeenkomst.
1.4. Op straffe van verval van recht, moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.
1.5. Indien een klant een achterstand heeft wat betreft betalingen, mag Allround Graphix de overeenkomst beëindigen. De beëindiging verlost de klant echter niet van de openstaande saldo’s. Er kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden als de schuldenaar 6 maanden na de factuurdatum zijn schuld nog niet heeft ingelost.
1.6. Door het niet betalen van een factuur gedurende meer dan 14 dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien de toegestane betalingsvoorwaarden.
1.7. Allround Graphix heeft het recht om bestellingen/opdrachten te weigeren.
1.8. Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing dat stelt dat de koper van rechtswege de eigendom van de koop verkrijgt ten aanzien van de verkoper zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.
1.9. Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek erkennen partijen dat verjaring wordt gestuit door een ingebrekestelling van de schuldeiser, door middel van een aangetekende zending.
1.10. Volgens de wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 28 januari 2004 (BS 10 februari 2004) mogen ondernemingen wettelijk gebruik maken van elektronische facturen.

2. Diensten algemeen
2.1. Folders, email-conversaties, telefonische en persoonlijke gesprekken worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor Allround Graphix.
2.2. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen.
2.3. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.
2.4. In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering e.d.
2.5. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, fax, webshop e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en verbinden Allround Graphix niet.
2.6. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door Allround Graphix in de mate van het mogelijke nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een korting of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
2.7. Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst. Deze schriftelijke overeenkomst dient in tweevoud te worden opgesteld en bezorgt aan beide partijen via briefwisseling of email. Allround Graphix behoudt het recht de offerte- die niet bindend is- ongeldig te maken indien de klant de termijn van 30 dagen overschrijdt om een schriftelijke bindende overeenkomst te bezorgen aan Allround Graphix.
2.8. Alle door Allround Graphix ontworpen schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, welke ook de gebruikte techniek wezen, blijven/zijn uitsluitende eigendom van Allround Graphix en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal).
2.9. De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek, enz… dewelke hij door Allround Graphix wil laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.
2.10. De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle aanvragen tot gebruik van eventueel copyrightbeschermd materiaal (SABAM of andere rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
2.11. Allround Graphix is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht.
2.12. De gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg.
2.13. Het goedkeuren van teksten of tekeningen ontslaat Allround Graphix van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, weglatingen en dergelijke.
2.14. Allround Graphix is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever.
2.15. Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft Allround Graphix het recht de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken offline te halen ter bescherming van het recht op artistieke eigendom. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven.
2.16. Allround Graphix kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of technische faling die hierbij kunnen voorkomen. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.
2.17. Allround Graphix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van één of meerdere diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedsfeer van de telecomaanbieder, IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. Allround Graphix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of bereikbaar zijn.
2.18. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan Allround Graphix en zal – indien dit leidt tot vertraging of extra kosten – Allround Graphix opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.
2.19. Indien Allround Graphix van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.

3. Grafisch Ontwerp
3.1. Allround Graphix rekent 120 euro - exclusief BTW 21% - per logo aan als forfaitaire kost, los van het aantal gepresteerde uren door Allround Graphix. Zelfs indien de klant na een voorlopig ontwerp niet tevreden is en geen verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren zal deze kost aangerekend worden. Indien de klant niet tevreden is met het voorlopig ontwerp en verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren door Allround Graphix, dan komt de kost van het aantal werkuren voor de aanpassingen bovenop het forfaitaire bedrag van 120 euro - exclusief BTW 21% -.
3.2. Bij ander grafisch ontwerp dan logo’s rekent Allround Graphix werkuren aan vanaf de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst. Dit betekent dat ook voorontwerpen van folders e.d. zullen aangerekend worden. Zelfs indien de klant na een voorlopig ontwerp niet tevreden is en geen verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren zal deze kost aangerekend worden. Indien de klant niet tevreden is met het voorlopig ontwerp en verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren door Allround Graphix, dan komt de kost van het aantal werkuren voor de aanpassingen bovenop de reeds gepresteerde werkuren.
3.3. Auteursrecht en gebruiksrechten logo’s en ander grafisch ontwerp zoals folders, posters, flyers etc:
Allround Graphix en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de Allround Graphix gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van het grafisch ontwerp. Het accepteren dient schriftelijk gemeld te worden aan Allround Graphix.
Het is opdrachtgever – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allround Graphix– niet toegestaan het logo aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Allround Graphix zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
Het is Allround Graphix toegestaan het logo te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Allround Graphix heeft hiertoe een stilgezwegen toestemming van opdrachtgever. Indien opdrachtgever alsnog niet akkoord zou zijn met dit gebruik, kan dit schriftelijk gemeld worden alvorens het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst.